Elektro 3 Rad-Stapler

Toyota-8FBE15T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBE15T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1500 kg
Hubhöhe: 4700 mm
Inbetriebnahme: 2023
Com. Nr.: 6162

Toyota-8FBE15T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBE15T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1500 kg
Hubhöhe: 4700 mm
Com. Nr.: 6225

Toyota-8FBEK15T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBEK15T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1500 kg
Hubhöhe: 3500 mm
Inbetriebnahme: 2024
Com. Nr.: 6207

Toyota-8FBEK16T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBEK16T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1600 kg
Hubhöhe: 3300 mm
Inbetriebnahme: 2017
Com. Nr.: 4592

Toyota-8FBEK16T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBEK16T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1600 kg
Hubhöhe: 4320 mm
Inbetriebnahme: 2019
Com. Nr.: 6011

Toyota-8FBEK16T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBEK16T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1600 kg
Hubhöhe: 5000 mm
Inbetriebnahme: 2022
Com. Nr.: 6164

Toyota-8FBEK16T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBEK16T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1600 kg
Hubhöhe: 5000 mm
Inbetriebnahme: 2023
Com. Nr.: 6217

Toyota-8FBEK16T-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBEK16T

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1600 kg
Hubhöhe: 5000 mm
Inbetriebnahme: 2023
Com. Nr.: 6218

Toyota-8FBET18-Elektro 3 Rad-Stapler-www.kugler.net

Toyota 8FBET18

Elektro 3 Rad-Stapler
Nenntragfähigkeit: 1800 kg
Hubhöhe: 3000 mm
Inbetriebnahme: 2011
Com. Nr.: 4603